English
 

 

FORSØK MED DYR

BIO har 5 godkjente forsøksdyravdelinger under forsøksdyravdeling 18.

  • Levendeavdeling, T53A (Fisk, tifotkreps og blekksprut)
  • Sebrafisklab, T 55 (Fisk)
  • Lakseluslab, T 55 (Fisk, tifotkreps og blekksprut)
  • Forsøksdyravdeling, T 55 (Fisk, tifotkreps og blekksprut)
  • Marinbiologisk feltstasjon, Espelandsveien 232 (Fisk, tifotkreps og blekksprut)

 

Forskrift om bruk av dyr i forsøk

Ny forskrift om bruk av dyr i forsøk ble innført med virkning fra 01.07.2015:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-18-761

Forsøksdyrutvalget ble etter ikrafttredelse av forskriften lagt ned og mattilsynet overtok ansvaret for forsøksdyrforvaltningen, herunder godkjennelse av søknader.

Alle søknadene skal først behandles av dyrevelferdsenheten ved BIO, før de sendes videre til mattilsynet. Forventet behandlingstid, fra innsendelse av søknad til behandling av mattilsynet, er opptil 3 måneder.

Nettsiden til forsøksdyrutvalget brukes inntil videre:

http://www.fdu.no/fdu/

Under regelverk står de viktigste lover og forskrifter.

Under prinsippavgjørelser står det mer utfyllende hvordan FDU mener loven og forskriften skal tolkes i noen tilfeller.

 

FOTS(Forsøksdyrutvalgets tilsyns- og søknadssystem) skal brukes når man skal søke om å utføre forsøk med dyr. Ta kontakt med Frank Midtøy for å opprette en brukerkonto.

 

Kurs i forsøksdyrlære

 

Alle som skal utføre forsøk med dyr må ha godkjent kurs i

forsøksdyrlære(FELASA):

 

Forsøksdyrlære

 

NORECOPA

 

BIO er medlem i Norecopa. Norecopas overordnede mål er å fremme bruken

av "de 3 R'ene" i Norge.(Replacement, Reduction, Refinement):

 

http://norecopa.no/

 

Roller på BIO i forbindelse med forsøksdyrforvaltningen

 

Den som skal sikre etterlevelsen av forskriften, har det overordnede ansvaret for at kravene i forskriften blir oppfylt.

 

Instituttleder Ørjan Totland.

 

Person(ell) med særskilt kontrollansvar

Person(ell) med særskilt kontrollansvar skal kontrollere dyrevelferden og rutinene for stell av dyr. Dette innebærer bl.a. ansvar for:

● Oppstallingsforhold, inkludert dyretetthet, system for overvåking av miljøparametere, system for regelmessig kontroll og vedlikehold av utstyr, hyppighet av stell og fôring, vaktordninger og alarmsystemer.

● At personer som arbeider med dyrene oppfyller kravene til nødvendig kompetanse. Innebærer ansvar for at kurs og praktisk opplæring gjennomføres og at slik gjennomføring kan dokumenteres.

● At personer som arbeider med dyrene har tilgang til relevant informasjon om dyreartene.

Person(ell) med særskilt kontrollansvar skal delta i dyrevelferdsenheten, jf. § 25

 

 

Frank Midtøy: Leder levendelaboratoriene

Heikki Savolainen: Forsøksdyravdeling, 1. etasje T55

Sian Phillips: Sebrafisklab, 3. etasje T55

Knut Helge Jensen: Levendeavdeling 1. etasje T53A

Lars Are Hamre: Lakseluslab, 1. etasje T55

 

Dyrevelferdsenheten

Forskrift om bruk av dyr i forsøk § 26 sier at hver oppdretter, formidler og bruker av forsøksdyr skal ha en egen dyrevelferdsenhet. Alle råd som er gitt av dyrevelferdsenheten, og alle avgjørelser som er truffet som følge av disse, skal journalføres og oppbevares i minst tre år. Journalene skal på anmodning være tilgjengelige for Mattilsynet.

Forskriften spesifiserer dyrevelferdsenhetens oppgaver:

 

Dyrevelferdsenhetens oppgaver «Dyrevelferdsenheten skal gi personer som arbeider med dyrene, a) råd om dyrevelferd knyttet til anskaffelse, oppstalling, stell og bruk b) råd om etterlevelse av kravet om erstatning, reduksjon og forbedring c) informasjon om den tekniske og vitenskapelige utviklingen innen erstatning, reduksjon og forbedring.

 

Dyrevelferdsenheten skal også a) utarbeide og revidere interne driftsrutiner for å overvåke, rapportere og følge opp velferden for dyrene b) følge utviklingen og resultatene av forsøk når det gjelder forsøkenes virkning på dyrene c) identifisere og gi råd om faktorer som bidrar ytterligere til erstatning, reduksjon og forbedring d) gi råd om planer for omplassering, herunder egnet sosialisering av de dyrene som skal omplasseres, og tilbakeføring av dyr etter § 18.»

 

 

Frank Nilsen (leder)

Arild Folkvord (nestleder)

Frank Midtøy

Heikki Savolainen

Sîan Phillips

Knut Helge Jensen

Lars Are Hamre.

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-06-27  
Logg inn