English
 

 

GRAVIDITET PÅ HMS-PORTALEN

 

Hva bør gravide ta hensyn til?

Nyttige lenker

http://www.stami.no/graviditet-og-arbeidsmiljo

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78194

http://www.nav.no

 

Hos oss er det først og fremst kjemikalieeksponering som kan være

skadelig for den gravide.

Gravide bør unngå tunge løft. Det kan spesielt forekomme i forbindelse

med tokt og feltarbeid.

Alle kjemikaliene ved BIO er registrert i EcoOnline. Hver og en kan

enkelt ta ut rapport over de kjemikaliene som finnes på den laben en

arbeider og slik få en oversikt over hvilke kjemikalier som er skadelige. I

EcoOnline kan man også finne datablad for kjemikaliene.

I tillegg til de stoffene som kan gi fosterskader, skal gravide ikke

eksponeres for stoffer som gir kreftfare( KRF-stoffer)

FARESTNINGER FOR GRAVIDE

Løsemiddeleksponering anses skadelig for gravide ved

konsentrasjoner godt under administrativ norm. Tiltak bør bringe

eksponeringsnivået til under 1/10 av administrativ norm i miljøer der

gravide skal kunne arbeide. Både spontanaborter og visse fosterskader

har vært satt i sammenheng med løsemidler. Noen få løsemidler skal

vurderes enda strengere fordi de er klassifisert som fosterskadelige (for

eksempel toluen).

Tungmetaller. Eksponering for tungmetaller som bly og kvikksølv er

dokumentert fosterskadelig.

Røntgenstråler og radioaktiv stråling. Gravide skal ikke arbeide med

åpne radioaktive kilder.

Biologisk eksponering. Arbeid med enkelte virus og bakterier

(biologiske agens) eller arbeid som medfører smittefare kan være

skadelig for fosteret. Ved BIO skal ingen arbeide med humant patogene

organismer.

Tilrettelegging av arbeidsmiljø for gravide Nr. 4 2006, STAMI

http://www.stami.no/?nid=1000&lcid

 

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-09-25  
Logg inn