English
 

VEILEDER

Veiledere for studenter og stipendiater skal påse at de arbeidsoppgaver de utfører er i henhold til BIOs generelle HMS-regler og gjeldende lov og avtaleverk.

 
Introdusere studenter og stipendiater til romansvarlig for det laboratoriet de skal arbeide på.
 
Veileder skal forsikre seg om at studenten/stipendiaten får opplæring i brannvern, informasjon om HMS-siden og HMS-håndboken til BIO og Lab-håndboken til det aktuelle laboratorium.
 
Ha ansvar for at instrumenteringen som studenten/stipendiaten skal bruke er i forsvarlig stand og at de vernetiltak som kreves er på plass.
 
Se til at studenten/stipendiaten skaffer til veie HMS-datablad for alle stoffer som skal benyttes og at vernetiltak blir satt i verk om nødvendig.
Likeledes at avfall blir avhendet i henhold til regelverket.
 
Sammen med studenten/stipendiaten gjennomføre en risikovurdering før arbeidet igangsettes.
 
Se til at studenten/stipendiaten får nødvendig informasjon og opplæring om arbeidsmetoder, farer, vernetiltak og instrukser.
Påse at kjemikalier blir merket.
 
Veiledere for fremmedspråklige studenter/stipendiater har i tillegg et særlig ansvar for å påse at de gjeldende rutinene er forstått, samt at forholdene ellers ikke byr på sikkerhetsmessige vansker for dem.
 
Når studenten/stipendiaten slutter må veileder sørge for at arbeidsplassen blir ryddet i følge sjekkliste for alle som slutter ved BIO.
 
 

 

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2012-11-13  
Logg inn