English
 

 

ROMANSVARLIG

For alle rom av typen laboratorium, kjølerom, verksted, auditorium, møterom etc. skal det utpekes en romansvarlig.
Romansvarlig kan være en fast eller midlertidig tilsatt ved Bio eller randsonene.
Romansvarlig skal utnevnes av forskergruppeleder/seksjonsleder.
Romansvarlig skal godkjennes av administrasjonssjefen.
 
Romansvarlig skal ha tilsyn med og kjennskap til den virksomhet som foregår i rommet.
Godkjenne brukere av rommet og sørge for at de blir lært opp i regler og rutiner i laboratoriet.
 
Merke rommet etter utarbeidet mal.  Skjema for labdører, Word
 
Påse at lab-hånbok er oppdatert
Være til stede når det gjennomføres HMS-runder av rommet.
Utføre risikovurdering av arbeidet som foregår der.
 
Varsle om virksomhet som er i strid med etablerte rutiner ved BIO.
Påse at renholdere og ansatte fra teknisk avdeling eller eksterne firmaer uhindret og uten risiko kan utføre sitt arbeid.
 
 
Romansvarlig har ansvar for å utvikle og vedlikeholde gode HMS-rutiner
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2013-11-25  
Logg inn